privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring Fotovisie.be

Fotovisie.be verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op ….

1. Verwerkingsdoeleinden

Fotovisie.be verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van leden voor leden- en informatiebeheer (o.a. nieuwsbrieven ivm uitstappen en lesinhoud).

2. Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

3. Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor ledenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

4. Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Het lid heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft het lid het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt het lid gevraagd om zelf zijn klantengegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@fotovisie.be

5. Direct marketing

Het lid heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

6. Klacht

Het lid beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

Opgemaakt op 24-05-2018

FOTOVISIE.BE – HAASDONKSESTEENWEG 34 – 9140 TEMSE

info@fotovisie.be           www.fotovisie.be